• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

  21.08.2020.

  Broj: A-399/20-II
  Sarajevo, 20.08.2020. godine

             Na  osnovu člana 30.  Zakona o Kantonalnom  tužilaštvu  Kantona  Sarajevo ( “Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ),  te  čl. 20., 23. i 30. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”, br. 49/05),  čl. 50. tač. 2.  Pravilnika  o  unutrašnjoj organizaciji  Kantonalnog  tužilaštva Kantona Sarajevo , br. A-20/16 od 06.01.2016. godine, te Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-23318-29/20 od 09.07.2020. godine, Glavna kantonlana tužiteljica r a s p i s u j e :

  JAVNI  OGLAS
  za prijem namještenika u radni odnos
   u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo


  I   Naziv i pozicije radnog mjesta

  Pozicija 01. Kurir…1 (jedan) izvršilac…….na neodređeno vrijeme

  Pozicija 02.  Viši referent –asistent tužioca – daktilograf......1 ( jedan ) izvršilac……na određeno vrijeme- do povratka odsutnog namještenika sa porodiljskog odsustva

  Pozicija 03.  Viši referent za prijem i otpremu pošte..... 1 ( jedan ) izvršilac………...na određeno vrijeme- do povratka odsutnog namještenika sa porodiljskog odsustva


  II  Opis poslova

  Pozicija 01.
  - Vrši unutarnju i vanjsku dostavu pošte Tužilaštva,
  - Vrši skeniranje dokumenata pristiglih u Tužilaštvo,
  - Umnožava materijale, slaže umnoženi materijal, nosi na povez i vraća materijal u Tužilaštvo,
  - Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, Šefova odjela, tužioca , Sekretara i Šefa pisarne.


  Uslovi za obavljanje poslova :
     
  -   SSS,  III ili IV stepena, najmanje 6 mjeseci radnog staža

  Pozicija 02.
  - Radi sa tužiocima i državnim službenicima i osigurava pravilno upravljanje  predmetima na dnevnoj osnovi, obavlja poslove vođenja zapisnika u zgradi Tužilaštva i van nje, radi na izradi svih pismena po diktatu, kao i prepisivanju,  
  - Kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, te obavlja i druge daktilografske poslove,
  - Formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva,
  - Registrovanje svih podnesaka primljenih u toku saslušanja,
  - Upravlja sistemom audio vizuelnog snimanja u prostorijama tužilaštva
  - Vrši prepis - sačinjava transkript audio vizuelnog snimka
  - Registrovanje svih radnji po naredbi tužioca,
  - Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjavanju materijala, te vrši formalnu kontrolu provedenih radnji u TCMS, u svakom predmetu prije upućivanja spisa prema otpremi,
  - Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,
  - Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS, a posebno da;

  • Svakodnevno vrši ulaganje svih podnesaka i dostavnica u predmete koji se nalaze u kancelariji tužioca
  • Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološkiu na police koje se nalaze u kancelariji tužioca
  • Vrši pripremu predmeta koji se dostavljaju na otpremu

  - Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, tužioca, Sekretara tužilaštva i Šefa službe

  Uslovi:

  SSS, IV stepen škole društvenog smjera (upravna, birotehnička, gimnazija ili ekonomska), najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje daktilografije (minimum 220 otkucaja) i poznavanje rada na račnaru

  Pozicija 03.
  - Vrši prijem stranaka, pošte i raspoređuje sva pismena i ostalu poštu pristiglu na Tužilaštvo,
  - Vodi prijemu knjigu Tužilaštva i rukuje prijemnim pečatom Tužilaštva,
  - Vrši skeniranje dokumenata pristiglih na Tužilaštvo,
  - Kroz bazu TCMS-s vrši otvaranje predmeta, otvaranje novih faza u postojećim predmetima, evidenciju zaprimljenih dokumenata i dopunu unosa podataka,
  - Ovjerava otpravke tužilačkih odluka i rukuje pečatom Tužilaštva kojim je zadužen,
  - Obavlja usmenu – internu komunikaciju sa tužiocima i drugim uposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organizacijama u vezi pošte,
  - Pripremanje dostavnica za slanje putem pošte ili kurirske službe,
  - Izrada dnevnih izvještaja o pripremljenoj i izvršenoj dostavi,
  - Zaprimanje povratnica i njihovo registrovanje u TCMS,
  - Vrši unutarnju i vanjsku dostavu pošte tužilaštva,
  - Preuzima poštu od daktilografa, te registruje dostavnice u TCMS, tj. prijem dostavnice u  otpremu pošte, zatim slanje dostavnica  i  povrat dostavnica u tužilaštvo,
  - Vrši skeniranje dostavnica pristiglih u Tužilaštvo,
  - Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,
  - Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS
  - Obavlja i druge poslove po nalogu sekretara tužilaštva i šefa pisarnice.

  Uslovi za obavljanje poslova : SSS, IV stepen,  upravna škola, gimanazija, ekonomska ili druga srednja škola tehničkog smjera, najmanje 10 mjeseci radnog staža, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru


  III   Uz prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:
  ( pozicija 01., 02. i 03. )
  - izvod iz matične knjige rođenih,
  - uvjerenje o državljanstvu,
  - diploma/svjedočanstvo o završenom stepenu školske spreme,
  - Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene SSS ( ne dostavljati kopiju radne knjižice kao dokaz),
  - dokaz o poznavanju rada na računaru ( pozicija 02. i 03. ),
  - ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe , kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
  - ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

  Radni odnos za poziciju 01. se zasniva na neodređeno vrijeme.

  Radni odnos za poziciju 02. i 03. se zasniva na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika sa porodiljskog odsustva.

  Napomena:
  Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove oglasa obavit će se pismeno i usmeno testiranje.

  Izabrani kandidati bit će obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak prije stupanja u radni odnos; a sve navedene dokumente iz tačke III oglasa, dužnost je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

  U smislu člana  32. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ( Sl. novine F BiH, broj 49/05 ), namještenici srednje školske spreme koji za vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe imaju navršen radni staž u trajanju od šest, odnosno devet mjeseci od dana sticanja više školske spreme, a nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

  Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa.

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:
   

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
  ul. Radićeva br. 6.
  71000 SARAJEVO
    Sa naznakom „ Prijava na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo” (navesti poziciju/e za koje se prijavljujete)  – ne otvaraj -  (OTVARA KOMISIJA)”

    KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

   


   

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

  21.08.2020.

  Broj: A-399/20-II
  Sarajevo, 20.08.2020. godine

             Na  osnovu člana 30.  Zakona o Kantonalnom  tužilaštvu  Kantona  Sarajevo ( “Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ),  te  čl. 20., 23. i 30. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”, br. 49/05),  čl. 50. tač. 2.  Pravilnika  o  unutrašnjoj organizaciji  Kantonalnog  tužilaštva Kantona Sarajevo , br. A-20/16 od 06.01.2016. godine, te Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-23318-29/20 od 09.07.2020. godine, Glavna kantonlana tužiteljica r a s p i s u j e :

  JAVNI  OGLAS
  za prijem namještenika u radni odnos
   u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo


  I   Naziv i pozicije radnog mjesta

  Pozicija 01. Kurir…1 (jedan) izvršilac…….na neodređeno vrijeme

  Pozicija 02.  Viši referent –asistent tužioca – daktilograf......1 ( jedan ) izvršilac……na određeno vrijeme- do povratka odsutnog namještenika sa porodiljskog odsustva

  Pozicija 03.  Viši referent za prijem i otpremu pošte..... 1 ( jedan ) izvršilac………...na određeno vrijeme- do povratka odsutnog namještenika sa porodiljskog odsustva


  II  Opis poslova

  Pozicija 01.
  - Vrši unutarnju i vanjsku dostavu pošte Tužilaštva,
  - Vrši skeniranje dokumenata pristiglih u Tužilaštvo,
  - Umnožava materijale, slaže umnoženi materijal, nosi na povez i vraća materijal u Tužilaštvo,
  - Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, Šefova odjela, tužioca , Sekretara i Šefa pisarne.


  Uslovi za obavljanje poslova :
     
  -   SSS,  III ili IV stepena, najmanje 6 mjeseci radnog staža

  Pozicija 02.
  - Radi sa tužiocima i državnim službenicima i osigurava pravilno upravljanje  predmetima na dnevnoj osnovi, obavlja poslove vođenja zapisnika u zgradi Tužilaštva i van nje, radi na izradi svih pismena po diktatu, kao i prepisivanju,  
  - Kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, te obavlja i druge daktilografske poslove,
  - Formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva,
  - Registrovanje svih podnesaka primljenih u toku saslušanja,
  - Upravlja sistemom audio vizuelnog snimanja u prostorijama tužilaštva
  - Vrši prepis - sačinjava transkript audio vizuelnog snimka
  - Registrovanje svih radnji po naredbi tužioca,
  - Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjavanju materijala, te vrši formalnu kontrolu provedenih radnji u TCMS, u svakom predmetu prije upućivanja spisa prema otpremi,
  - Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,
  - Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS, a posebno da;

  • Svakodnevno vrši ulaganje svih podnesaka i dostavnica u predmete koji se nalaze u kancelariji tužioca
  • Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološkiu na police koje se nalaze u kancelariji tužioca
  • Vrši pripremu predmeta koji se dostavljaju na otpremu

  - Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, tužioca, Sekretara tužilaštva i Šefa službe

  Uslovi:

  SSS, IV stepen škole društvenog smjera (upravna, birotehnička, gimnazija ili ekonomska), najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje daktilografije (minimum 220 otkucaja) i poznavanje rada na račnaru

  Pozicija 03.
  - Vrši prijem stranaka, pošte i raspoređuje sva pismena i ostalu poštu pristiglu na Tužilaštvo,
  - Vodi prijemu knjigu Tužilaštva i rukuje prijemnim pečatom Tužilaštva,
  - Vrši skeniranje dokumenata pristiglih na Tužilaštvo,
  - Kroz bazu TCMS-s vrši otvaranje predmeta, otvaranje novih faza u postojećim predmetima, evidenciju zaprimljenih dokumenata i dopunu unosa podataka,
  - Ovjerava otpravke tužilačkih odluka i rukuje pečatom Tužilaštva kojim je zadužen,
  - Obavlja usmenu – internu komunikaciju sa tužiocima i drugim uposlenicima i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i organizacijama u vezi pošte,
  - Pripremanje dostavnica za slanje putem pošte ili kurirske službe,
  - Izrada dnevnih izvještaja o pripremljenoj i izvršenoj dostavi,
  - Zaprimanje povratnica i njihovo registrovanje u TCMS,
  - Vrši unutarnju i vanjsku dostavu pošte tužilaštva,
  - Preuzima poštu od daktilografa, te registruje dostavnice u TCMS, tj. prijem dostavnice u  otpremu pošte, zatim slanje dostavnica  i  povrat dostavnica u tužilaštvo,
  - Vrši skeniranje dostavnica pristiglih u Tužilaštvo,
  - Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,
  - Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS
  - Obavlja i druge poslove po nalogu sekretara tužilaštva i šefa pisarnice.

  Uslovi za obavljanje poslova : SSS, IV stepen,  upravna škola, gimanazija, ekonomska ili druga srednja škola tehničkog smjera, najmanje 10 mjeseci radnog staža, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru


  III   Uz prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:
  ( pozicija 01., 02. i 03. )
  - izvod iz matične knjige rođenih,
  - uvjerenje o državljanstvu,
  - diploma/svjedočanstvo o završenom stepenu školske spreme,
  - Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene SSS ( ne dostavljati kopiju radne knjižice kao dokaz),
  - dokaz o poznavanju rada na računaru ( pozicija 02. i 03. ),
  - ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe , kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
  - ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

  Radni odnos za poziciju 01. se zasniva na neodređeno vrijeme.

  Radni odnos za poziciju 02. i 03. se zasniva na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika sa porodiljskog odsustva.

  Napomena:
  Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove oglasa obavit će se pismeno i usmeno testiranje.

  Izabrani kandidati bit će obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak prije stupanja u radni odnos; a sve navedene dokumente iz tačke III oglasa, dužnost je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

  U smislu člana  32. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ( Sl. novine F BiH, broj 49/05 ), namještenici srednje školske spreme koji za vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe imaju navršen radni staž u trajanju od šest, odnosno devet mjeseci od dana sticanja više školske spreme, a nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

  Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa.

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:
   

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
  ul. Radićeva br. 6.
  71000 SARAJEVO
    Sa naznakom „ Prijava na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo” (navesti poziciju/e za koje se prijavljujete)  – ne otvaraj -  (OTVARA KOMISIJA)”

    KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO