• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

  21.03.2019.

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  KANTON SARAJEVO
  KANTONALNO TUŽILAŠTVO
  KANTONA SARAJEVO
  Broj: A-17/19-III
  Sarajevo, 21.03.2019. godine

             Na  osnovu člana 30.  Zakona o Kantonalnom  tužilaštvu  Kantona  Sarajevo ( “Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ), čl. 20. i 23. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”, br. 49/05 ), čl. 50. tač. 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji  Kantonalnog  tužilaštva Kantona Sarajevo, br. A-20/16 od 06.01.2016. godine, Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-8805-24/19 od 14.03.2019. godine, te Odluke broj: A-17/19-III od 18.03.2019. godine, Glavna kantonalna tužiteljica                          r a s p i s u j e :


  JAVNI   OGLAS
  za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme


  I   Naziv i pozicija radnog mjesta

  Viši referent - asistent tužioca - daktilograf......................................................1 ( jedan ) izvršilac


  II  Opis poslova

  - Radi sa tužiocima i državnim službenicima i osigurava pravilno upravljanje  predmetima na dnevnoj osnovi, obavlja poslove vođenja zapisnika u zgradi Tužilaštva i van nje, radi na izradi svih pismena po diktatu, kao i prepisivanju,  
  - Kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, te obavlja i druge daktilografske poslove,
  - Formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva,
  - Registrovanje svih podnesaka primljenih u toku saslušanja,
  - Upravlja sistemom audio vizuelnog snimanja u prostorijama tužilaštva
  - Vrši prepis - sačinjava transkript audio vizuelnog snimka
  - Registrovanje svih radnji po naredbi tužioca,
  - Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjavanju materijala, te vrši formalnu kontrolu provedenih radnji u TCMS, u svakom predmetu prije upućivanja spisa prema otpremi,
  - Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,
  - Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS, a posebno da;
  - Svakodnevno vrši ulaganje svih podnesaka i dostavnica u predmete koji se nalaze u kancelariji tužioca
  - Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološkiu na police koje se nalaze u kancelariji tužioca
  - Vrši pripremu predmeta koji se dostavljaju na otpremu
  - Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, tužioca, Sekretara tužilaštva i Šefa službe,

   

   

  Uslovi:

  SSS, IV stepen škole društvenog smjera (upravna, birotehnička, gimnazija ili ekonomska), najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje daktilografije (minimum 220 otkucaja) i poznavanje rada na račnaru.


  III   Uz prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

  - izvod iz matične knjige rođenih,
  - uvjerenje o državljanstvu,
  - diploma/svjedočanstvo o završenom stepenu školske spreme,
  - Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene SSS ( ne dostavljati  kopiju radne knjižice kao dokaz ),
  - dokaz o poznavanju rada na računaru,
  - ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
  - ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

  Napomena:
  Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove oglasa obavit će se pismeno i usmeno testiranje.

  Izabrani kandidat bit će obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak prije stupanja u radni odnos; a sve navedene dokumente iz tačke III oglasa, dužnost je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

  Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa.

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:
   

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
  ul. Radićeva br. 6.
  71000 SARAJEVO
    Sa naznakom „ Prijava na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme  – ne otvaraj -  ( OTVARA KOMISIJA )”

    KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

  21.03.2019.

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  KANTON SARAJEVO
  KANTONALNO TUŽILAŠTVO
  KANTONA SARAJEVO
  Broj: A-17/19-III
  Sarajevo, 21.03.2019. godine

             Na  osnovu člana 30.  Zakona o Kantonalnom  tužilaštvu  Kantona  Sarajevo ( “Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ), čl. 20. i 23. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”, br. 49/05 ), čl. 50. tač. 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji  Kantonalnog  tužilaštva Kantona Sarajevo, br. A-20/16 od 06.01.2016. godine, Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-8805-24/19 od 14.03.2019. godine, te Odluke broj: A-17/19-III od 18.03.2019. godine, Glavna kantonalna tužiteljica                          r a s p i s u j e :


  JAVNI   OGLAS
  za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme


  I   Naziv i pozicija radnog mjesta

  Viši referent - asistent tužioca - daktilograf......................................................1 ( jedan ) izvršilac


  II  Opis poslova

  - Radi sa tužiocima i državnim službenicima i osigurava pravilno upravljanje  predmetima na dnevnoj osnovi, obavlja poslove vođenja zapisnika u zgradi Tužilaštva i van nje, radi na izradi svih pismena po diktatu, kao i prepisivanju,  
  - Kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, te obavlja i druge daktilografske poslove,
  - Formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva,
  - Registrovanje svih podnesaka primljenih u toku saslušanja,
  - Upravlja sistemom audio vizuelnog snimanja u prostorijama tužilaštva
  - Vrši prepis - sačinjava transkript audio vizuelnog snimka
  - Registrovanje svih radnji po naredbi tužioca,
  - Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjavanju materijala, te vrši formalnu kontrolu provedenih radnji u TCMS, u svakom predmetu prije upućivanja spisa prema otpremi,
  - Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,
  - Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS, a posebno da;
  - Svakodnevno vrši ulaganje svih podnesaka i dostavnica u predmete koji se nalaze u kancelariji tužioca
  - Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološkiu na police koje se nalaze u kancelariji tužioca
  - Vrši pripremu predmeta koji se dostavljaju na otpremu
  - Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, tužioca, Sekretara tužilaštva i Šefa službe,

   

   

  Uslovi:

  SSS, IV stepen škole društvenog smjera (upravna, birotehnička, gimnazija ili ekonomska), najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje daktilografije (minimum 220 otkucaja) i poznavanje rada na račnaru.


  III   Uz prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

  - izvod iz matične knjige rođenih,
  - uvjerenje o državljanstvu,
  - diploma/svjedočanstvo o završenom stepenu školske spreme,
  - Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene SSS ( ne dostavljati  kopiju radne knjižice kao dokaz ),
  - dokaz o poznavanju rada na računaru,
  - ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
  - ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

  Napomena:
  Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove oglasa obavit će se pismeno i usmeno testiranje.

  Izabrani kandidat bit će obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak prije stupanja u radni odnos; a sve navedene dokumente iz tačke III oglasa, dužnost je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

  Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa.

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:
   

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
  ul. Radićeva br. 6.
  71000 SARAJEVO
    Sa naznakom „ Prijava na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme  – ne otvaraj -  ( OTVARA KOMISIJA )”

    KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO