• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Uputstvo za pristup informacijama u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo

  19.12.2017.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  KANTON SARAJEVO

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO

  KANTONA SARAJEVO

  Broj:A-1051/14

  Sarajevo, 19.09.2014. godine.

   

   

  Na osnovu člana 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo ( „Sl.novine Kantona Sarajevobroj: 20/02, 22/02 i 30/08 ), čl. 20. i 25. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. novine Federacije BIH“ broj: 31/01 i 48/11), te Odluke Glavne Kantonalne tužiteljice broj: A-1051/14 od 18.09.2014. godine, Glavna kantonalna tužiteljica  d o n o s i:

   

   

   

                                                                 U P U T S T V O

                                                  ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

                            U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO

   

   

  I

   

  Ovim Uputstvom se regulira postupak pristupa informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Tužilaštvo ), na osnovu kojeg svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa tim informacijama, a Tužilaštvo ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopšti.

   

  II

   

  Od tačke  I ovog Uputstva, izuzete su informacije čije bi saopštavanje izazvalo značajne štete za sljedeće legitimne ciljeve Federacije:

  ·         interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti,

  ·         sprečavanje kriminala i otkrivanje kriminala,

  ·         zaštita postupka donošenja odluka u Tužilaštvu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u Tužilaštvu ili drugoj osobi koja je radom vezana za Tužilaštvo, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, znanstvene ili tehničke informacije.

   

   

  Kada Tužilaštvo utvrdi da zahtjev za pristup informaciji uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane, bez odlaganja pismeno obavještava treću stranu o pojedinostima zahtjeva i upozorava da će se tražena informacija saopštiti, ako u roku od 15 dana od prijema ovog obavještenja pismeno ne odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi njenim saopštavanjem mogla nastupiti šteta. Nakon prijema odgovora, Tužilaštvo će utvrditi izuzetak od priopćavanja tražene informacije.

  Tužilaštvo utvrđuje izuzetak od saopštavanja tražene informacije ako osnovano utvrdi da informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost treće osobe.

   

  III

   

  Tužilaštvo će saopštiti traženu informaciju bez obzira na izuzetke utvrđene Zakonom ako je to opravdano javnim interesom, pri čemu uzima u obzir svaku korist i štetu koje mogu proisteći iz saopštavanja informacija. Ako se utvrdi da je saopštavanje tražene informacije  podnositelja zahtjeva koju je Tužilaštvo utvrdilo kao izuzetak u vezi sa povjerljivim komercijalnim informacijama, u javnom interesu, Tužilaštvo će rješenjem obavijestiti treću stranu da će se informacija saopštiti po isteku roka od 15 dana od dana prijema tog rješenja. U predmetnom rješenju treća strana će se obavijestiti o pravu na žalbu koja se može podnijeti Glavnom kantonalnom tužiocu, kao i o pravu obraćanja Instituciji Ombudsmena Bosne i Hercegovine, sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje Ombudsmena.

   

   

   

   

  IV

   

  Pravo  pristupa informacijama se ostvaruje:

  ·         podnošenjem pismenog zahtjeva na jednom od službenih jezika Federacije

  ·         u zahtjevu je potrebno dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije

  ·         zahtjev mora da sadrži ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu

  ·         zahtjev se predaje lično u prijemnu kancelariju Tužilaštva, prizemlje, soba broj 107, ili poštom na adresu Tužilaštva, Radićeva broj 6.

   

  Ako se zahtjev odnosi na ličnu informaciju, zahtjev može podnijeti samo fizička osoba na koju se isti odnosi, njen zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

  Osobe iz prethodnog stava svoj identitet potvrđuju prezentovanjem lične karte ili druge isprave sa fotografijom, dok zakonski zastupnik mora prezentovati i dokaz o zakonskom zatupanju, odnosno punomoćnik mora imati punomoć, kao i da priloži kopiju ličnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

   

  V

   

  Kada Tužilaštvo odobri pristup informaciji u cjelosti ili djelimično, rješenje o tome dostavlja podnositelju zahtjeva. Navedeno rješenje sadrži obavještenje:

  ·         o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Tužilaštva ili će podnosiocu zahtjeva dostaviti informaciju u pismenoj formi ako je informacija kraća od deset stranica

  ·         o mogućnosti umnožavanja informacije ako je duža od deset stranica, uz obavezu prethodno izvršene uplate.

  Uplata naknade za umnožavanje informacija vrši se preko depozitnog računa Budžeta Kantona Sarajevo – UniCredit banka, broj: 3380002210019263, vrsta prihoda 722631, sa naznakom budžetskog organizacijskog koda Tužilaštva 1203001, ID broj 422003290004, općina 077 – Centar,  u iznosu od 0,50 KM  po jednoj stranici, odnosno 5,00 KM  po jednom CD-u.

  VI

   

  Poslove kopiranja će obavljati uposlenik koji je u Tužilaštvu raspoređen na ove poslove i zadatke.

   

   

  VII

   

  Ako Tužilaštvo odbije pristup informacijama u cjelosti ili djelimično, rješenjem će  obavijestiti podnositelja zahtjeva. U predmetnom rješenju podnositelj tog zahtjeva će se obavijestiti o pravu na prigovor koji se može podnijeti Glavnom kantonalnom tužiocu u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

   

   

   

  VIII

   

  Uputsvo stupa na snagu odmah, te stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje primjena Uputstva za pristup informacijama u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, broj: A-399/10 od 07.09.2010. godine.

   

   

   

   

   

   GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA

   

                                                                                                                                  Nives Kanevčev

   

  Prikazana vijest je na:
  1227 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Uputstvo za pristup informacijama u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo

  19.12.2017.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  KANTON SARAJEVO

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO

  KANTONA SARAJEVO

  Broj:A-1051/14

  Sarajevo, 19.09.2014. godine.

   

   

  Na osnovu člana 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo ( „Sl.novine Kantona Sarajevobroj: 20/02, 22/02 i 30/08 ), čl. 20. i 25. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. novine Federacije BIH“ broj: 31/01 i 48/11), te Odluke Glavne Kantonalne tužiteljice broj: A-1051/14 od 18.09.2014. godine, Glavna kantonalna tužiteljica  d o n o s i:

   

   

   

                                                                 U P U T S T V O

                                                  ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

                            U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO

   

   

  I

   

  Ovim Uputstvom se regulira postupak pristupa informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Tužilaštvo ), na osnovu kojeg svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa tim informacijama, a Tužilaštvo ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopšti.

   

  II

   

  Od tačke  I ovog Uputstva, izuzete su informacije čije bi saopštavanje izazvalo značajne štete za sljedeće legitimne ciljeve Federacije:

  ·         interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti,

  ·         sprečavanje kriminala i otkrivanje kriminala,

  ·         zaštita postupka donošenja odluka u Tužilaštvu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u Tužilaštvu ili drugoj osobi koja je radom vezana za Tužilaštvo, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, znanstvene ili tehničke informacije.

   

   

  Kada Tužilaštvo utvrdi da zahtjev za pristup informaciji uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane, bez odlaganja pismeno obavještava treću stranu o pojedinostima zahtjeva i upozorava da će se tražena informacija saopštiti, ako u roku od 15 dana od prijema ovog obavještenja pismeno ne odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi njenim saopštavanjem mogla nastupiti šteta. Nakon prijema odgovora, Tužilaštvo će utvrditi izuzetak od priopćavanja tražene informacije.

  Tužilaštvo utvrđuje izuzetak od saopštavanja tražene informacije ako osnovano utvrdi da informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost treće osobe.

   

  III

   

  Tužilaštvo će saopštiti traženu informaciju bez obzira na izuzetke utvrđene Zakonom ako je to opravdano javnim interesom, pri čemu uzima u obzir svaku korist i štetu koje mogu proisteći iz saopštavanja informacija. Ako se utvrdi da je saopštavanje tražene informacije  podnositelja zahtjeva koju je Tužilaštvo utvrdilo kao izuzetak u vezi sa povjerljivim komercijalnim informacijama, u javnom interesu, Tužilaštvo će rješenjem obavijestiti treću stranu da će se informacija saopštiti po isteku roka od 15 dana od dana prijema tog rješenja. U predmetnom rješenju treća strana će se obavijestiti o pravu na žalbu koja se može podnijeti Glavnom kantonalnom tužiocu, kao i o pravu obraćanja Instituciji Ombudsmena Bosne i Hercegovine, sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje Ombudsmena.

   

   

   

   

  IV

   

  Pravo  pristupa informacijama se ostvaruje:

  ·         podnošenjem pismenog zahtjeva na jednom od službenih jezika Federacije

  ·         u zahtjevu je potrebno dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije

  ·         zahtjev mora da sadrži ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu

  ·         zahtjev se predaje lično u prijemnu kancelariju Tužilaštva, prizemlje, soba broj 107, ili poštom na adresu Tužilaštva, Radićeva broj 6.

   

  Ako se zahtjev odnosi na ličnu informaciju, zahtjev može podnijeti samo fizička osoba na koju se isti odnosi, njen zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

  Osobe iz prethodnog stava svoj identitet potvrđuju prezentovanjem lične karte ili druge isprave sa fotografijom, dok zakonski zastupnik mora prezentovati i dokaz o zakonskom zatupanju, odnosno punomoćnik mora imati punomoć, kao i da priloži kopiju ličnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

   

  V

   

  Kada Tužilaštvo odobri pristup informaciji u cjelosti ili djelimično, rješenje o tome dostavlja podnositelju zahtjeva. Navedeno rješenje sadrži obavještenje:

  ·         o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Tužilaštva ili će podnosiocu zahtjeva dostaviti informaciju u pismenoj formi ako je informacija kraća od deset stranica

  ·         o mogućnosti umnožavanja informacije ako je duža od deset stranica, uz obavezu prethodno izvršene uplate.

  Uplata naknade za umnožavanje informacija vrši se preko depozitnog računa Budžeta Kantona Sarajevo – UniCredit banka, broj: 3380002210019263, vrsta prihoda 722631, sa naznakom budžetskog organizacijskog koda Tužilaštva 1203001, ID broj 422003290004, općina 077 – Centar,  u iznosu od 0,50 KM  po jednoj stranici, odnosno 5,00 KM  po jednom CD-u.

  VI

   

  Poslove kopiranja će obavljati uposlenik koji je u Tužilaštvu raspoređen na ove poslove i zadatke.

   

   

  VII

   

  Ako Tužilaštvo odbije pristup informacijama u cjelosti ili djelimično, rješenjem će  obavijestiti podnositelja zahtjeva. U predmetnom rješenju podnositelj tog zahtjeva će se obavijestiti o pravu na prigovor koji se može podnijeti Glavnom kantonalnom tužiocu u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

   

   

   

  VIII

   

  Uputsvo stupa na snagu odmah, te stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje primjena Uputstva za pristup informacijama u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, broj: A-399/10 od 07.09.2010. godine.

   

   

   

   

   

   GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA

   

                                                                                                                                  Nives Kanevčev