• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalno tužilaštvo
  Kantona Sarajevo

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  16.09.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA 

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  KANTON SARAJEVO

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

  Broj: A-779/21


  Sarajevo, 15.09.2021. godine

   

             Na  osnovu člana 30.  Zakona o Kantonalnom  tužilaštvu  Kantona  Sarajevo ( “Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ),  te  čl. 20., 23. i 30. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”, br. 49/05 ),  Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, člana 50. tač. 2.  Pravilnika  o  unutrašnjoj organizaciji  Kantonalnog  tužilaštva Kantona Sarajevo, br. A-20/16 od 06.01.2016. godine, A-35/19 od 19.02.2019. godine i A-557/20-II od 14.08.2020. godine, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo za prijem namještenika u radni odnos, broj: 02-04-21805-27/21 od 20.05.2021. godine i Odluke Glavne kantonalne tužiteljice broj A-779/21 od 14.09.2021. godine, r a s p i s u j e se:

   

   

  JAVNI   OGLAS

   

  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

   

   

  I   Naziv i pozicije radnog mjesta

   

   

  -  Viši referent –asistent tužioca - daktilograf..................1 ( jedan ) izvršilac na određeno vrijeme, do povratka odsutnog namještenika sa bolovanja

   

  - Asistent tužioca – daktilograf............................................1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u okviru Projekta Podrška efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH                                              

   

   

  II  Opis poslova

   

  -          Radi sa tužiocima i državnim službenicima i osigurava pravilno upravljanje  predmetima na dnevnoj osnovi, obavlja poslove vođenja zapisnika u zgradi Tužilaštva i van nje, radi na izradi svih pismena po diktatu, kao i prepisivanju,  

  -          Kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, te obavlja i druge daktilografske poslove,

  -          Formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva,

  -          Registrovanje svih podnesaka primljenih u toku saslušanja,

  -          Upravlja sistemom audio vizuelnog snimanja u prostorijama tužilaštva

  -          Vrši prepis - sačinjava transkript audio vizuelnog snimka

  -          Registrovanje svih radnji po naredbi tužioca,

  -          Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjavanju materijala, te vrši formalnu kontrolu provedenih radnji u TCMS, u svakom predmetu prije upućivanja spisa prema otpremi,

  -          Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,

  -          Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS, a posebno da;

   

  ·         Svakodnevno vrši ulaganje svih podnesaka i dostavnica u predmete koji se nalaze u kancelariji tužioca

  ·         Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološkiu na police koje se nalaze u kancelariji tužioca

  ·         Vrši pripremu predmeta koji se dostavljaju na otpremu

   

  -          Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, tužioca, Sekretara tužilaštva i Šefa službe,

   

  Uslovi:

   

  SSS, IV stepen škole društvenog smjera (upravna, birotehnička, gimnazija ili ekonomska), najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje daktilografije (minimum 220 otkucaja) i poznavanje rada na račnaru

   

   

  III   Uz prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

   

  -          izvod iz matične knjige rođenih,

  -          uvjerenje o državljanstvu,

  -          diploma/svjedočanstvo o završenom stepenu školske spreme,

  -          Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene SSS ( ne dostavljati  kopiju radne knjižice kao dokaz),

  -          dokaz o poznavanju rada na računaru,

  -          ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe , kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

  -          ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

   

   

  Napomena:

  Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove oglasa obavit će se pismeno i usmeno testiranje.

   

  Izabrani kandidati bit će obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak prije stupanja u radni odnos; a sve navedene dokumente iz tačke III oglasa, dužnost je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

   

   

  Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa.

   

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:

                                          

   

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

  ul. Radićeva br. 6.

  71000 SARAJEVO

    Sa naznakom „ Prijava na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme  ne otvaraj -  ( OTVARA KOMISIJA )”

   

    KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

   

   

   

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  65 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  16.09.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA 

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  KANTON SARAJEVO

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

  Broj: A-779/21


  Sarajevo, 15.09.2021. godine

   

             Na  osnovu člana 30.  Zakona o Kantonalnom  tužilaštvu  Kantona  Sarajevo ( “Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ),  te  čl. 20., 23. i 30. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”, br. 49/05 ),  Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, člana 50. tač. 2.  Pravilnika  o  unutrašnjoj organizaciji  Kantonalnog  tužilaštva Kantona Sarajevo, br. A-20/16 od 06.01.2016. godine, A-35/19 od 19.02.2019. godine i A-557/20-II od 14.08.2020. godine, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo za prijem namještenika u radni odnos, broj: 02-04-21805-27/21 od 20.05.2021. godine i Odluke Glavne kantonalne tužiteljice broj A-779/21 od 14.09.2021. godine, r a s p i s u j e se:

   

   

  JAVNI   OGLAS

   

  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

   

   

  I   Naziv i pozicije radnog mjesta

   

   

  -  Viši referent –asistent tužioca - daktilograf..................1 ( jedan ) izvršilac na određeno vrijeme, do povratka odsutnog namještenika sa bolovanja

   

  - Asistent tužioca – daktilograf............................................1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u okviru Projekta Podrška efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH                                              

   

   

  II  Opis poslova

   

  -          Radi sa tužiocima i državnim službenicima i osigurava pravilno upravljanje  predmetima na dnevnoj osnovi, obavlja poslove vođenja zapisnika u zgradi Tužilaštva i van nje, radi na izradi svih pismena po diktatu, kao i prepisivanju,  

  -          Kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, te obavlja i druge daktilografske poslove,

  -          Formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva,

  -          Registrovanje svih podnesaka primljenih u toku saslušanja,

  -          Upravlja sistemom audio vizuelnog snimanja u prostorijama tužilaštva

  -          Vrši prepis - sačinjava transkript audio vizuelnog snimka

  -          Registrovanje svih radnji po naredbi tužioca,

  -          Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjavanju materijala, te vrši formalnu kontrolu provedenih radnji u TCMS, u svakom predmetu prije upućivanja spisa prema otpremi,

  -          Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,

  -          Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS, a posebno da;

   

  ·         Svakodnevno vrši ulaganje svih podnesaka i dostavnica u predmete koji se nalaze u kancelariji tužioca

  ·         Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološkiu na police koje se nalaze u kancelariji tužioca

  ·         Vrši pripremu predmeta koji se dostavljaju na otpremu

   

  -          Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, tužioca, Sekretara tužilaštva i Šefa službe,

   

  Uslovi:

   

  SSS, IV stepen škole društvenog smjera (upravna, birotehnička, gimnazija ili ekonomska), najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje daktilografije (minimum 220 otkucaja) i poznavanje rada na račnaru

   

   

  III   Uz prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

   

  -          izvod iz matične knjige rođenih,

  -          uvjerenje o državljanstvu,

  -          diploma/svjedočanstvo o završenom stepenu školske spreme,

  -          Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene SSS ( ne dostavljati  kopiju radne knjižice kao dokaz),

  -          dokaz o poznavanju rada na računaru,

  -          ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe , kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

  -          ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

   

   

  Napomena:

  Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove oglasa obavit će se pismeno i usmeno testiranje.

   

  Izabrani kandidati bit će obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak prije stupanja u radni odnos; a sve navedene dokumente iz tačke III oglasa, dužnost je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

   

   

  Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa.

   

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:

                                          

   

  KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

  ul. Radićeva br. 6.

  71000 SARAJEVO

    Sa naznakom „ Prijava na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme  ne otvaraj -  ( OTVARA KOMISIJA )”

   

    KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO