Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

03.10.2018.

Broj: A- 896/18
Sarajevo, 01.10.2018. godine

           Na  osnovu člana 30.  Zakona o Kantonalnom  tužilaštvu  Kantona  Sarajevo ( “Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ),  te  čl. 20., 23. i 30. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”, br. 49/05),  čl. 48. tač. 2.  Pravilnika  o  unutrašnjoj organizaciji  Kantonalnog  tužilaštva Kantona Sarajevo , br. A-20/16 od 06.01.2016. godine, te na osnovu saglasnosti Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, broj: 03-02-34-32660/18 od 21.09.2018. godine, Glavna kantonlana tužiteljica, r a s p i s u j e :

                            JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
do povratka privremeno odsutnog namještenika


I   Naziv i pozicije radnog mjesta


- Viši referent  za upravljanje predmetima –upisničar..................................1 ( jedan ) izvršilac


II  Opis poslova

- Stara se o čuvanju i rukovanju  fizičkim omotima spisa  i sadržinom spisa,
- Priprema  predmete za dnevno preuzimanje od strane tužilačkog asistenta-daktilografa,
- Vraća  predmete od strane tužilačkog asistenta – daktilografa,
- Ulaže podneske i dostavnice,
- Stara se da sve dostavnice budu uložene u odgovarajuće spise,
- Iznosi predmete postupajućem tužiocu u skladu sa distribucijskom listom,
- Vodi pomoćne knjige za sve upisnike, kao i registre,
- Daje spise u rad tužiocima  po nalogu Glavnog  tužioca, zamjenika Glavnog tužioca  ili šefa Odjela,
- Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološki i po materiji, te dostavlja predmete iz priručne u trajnu arhivu,
- Obavlja poslove dostavljanja predmeta u priručnu i trajnu arhivu,
- Prati kretanje predmeta i o tome informiše Šefa pisarnice, kao i Šefa Odjela.
- Pomaže u radu na finalnoj obradi predmeta,
- Davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, Šefa odjeljenja, postupajućeg tužitelja ili  Sekretara,
- Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,
- Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS,
- Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužoca, Šefova odjela , tužilaca, stručnih savjetnika , Sekretara i Šefa odjeljenja.

Uslovi za obavljanje poslova : SSS, IV stepen,  upravna škola, gimanazija ili ekonomska, najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje rada na računaru

III   Uz prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- diploma/svjedočanstvo o završenom stepenu školske spreme,
- Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene SSS ( ne dostavljati kopiju radne knjižice kao dokaz),
- dokaz o poznavanju rada na računaru,
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe , kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika sa porodiljskog odsustva.

Napomena:
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove oglasa obavit će se pismeno i usmeno testiranje.

Izabrani kandidati bit će obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak prije stupanja u radni odnos; a sve navedene dokumente iz tačke III oglasa, dužnost je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:
 

KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
ul. Radićeva br. 6.
71000 SARAJEVO
Sa naznakom „ Prijava na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme  – ne otvaraj -  ( OTVARA KOMISIJA )”

KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

 

 


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh