Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

BiH prva u regiji usvojila Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu, počinje implementacija u četiri pravosudne institucije

26.03.2021.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) započelo je sa implementacijom Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH u četiri bh. pravosudne institucije, Kantonalnom sudu u Sarajevu, Kantonalnom tužilaštvo Kantona Sarajevo, Osnovnom sudu u Bijeljini i Tužilaštvu Brčko distrikta BiH.

Bit će ovo prve pravosudne institucije u BiH koje će započeti intenzivnu implementaciju Strategije, te uz podršku VSTV-a BiH i eksperata iz Švedske razviti mehanizme koji će osigurati ravnopravan položaj svih osoba.

Rezultati Ankete o rodnoj ravnopravnosti u bh. pravosuđu koju je VSTV BiH proveo 2018. godine, u okviru koje su sudije/sutkinje, nesudsko osoblje, tužioci/tužiteljice, advokati/advokatice, notari/notarke i sudski vještaci/vještakinje anonimno odgovorili/e na pitanja o rodnoj ravnopravnosti u bh. pravosuđu, pokazali su da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavio/la zbog straha od posljedica.

VSTV BiH usvojio je 2020. godine Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu, na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove, sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu.

Četiri institucije koje učestvuju u prvoj fazi implementacije, svoje planove aktivnosti koje namjeravaju poduzeti sa ciljem implementacije Strategije, predstavile su na sastanku koji je održan u martu 2021. godine, kojem su prisustvovali predstavnici pravosudnih institucija, VSTV-a BiH te predstavnici Sudske administracije Švedske kao partneri VSTV-a BiH na implementaciji Strategije.

Švedski stručnjaci predstavili su aktivnosti uvođenja rodne perspektive, koje se provode u švedskim sudovima i koje mogu poslužiti kao ogledni primjeri pravosudnim institucijama u kreiranju i provođenju aktivnosti na unapređenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH.

U narednom periodu, ciljne pravosudne institucije će donesene planove aktivnosti i realizovati uz podršku VSTV BiH i švedskih stručnjaka te će odrediti ambasadore – uposlenike, koji će biti aktivno uključeni u proces i pružati podršku ostalim pravosudnim institucijama tokom pripreme akcionih planova za implementaciju Strategije na nivou cijelog pravosuđa.

Bosna i Hercegovina prva je zemlja u regionu koja je usvojila Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu i započela strateški pristup u njenoj implementaciji.

Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosudnim institucijama BiH izrađena je u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, koji VSTV BiH realizuje u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom, sudovima iz Švedske i BiH, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Obzirom na situaciju uzrokovanu širenjem korona virusa (COVID-19), te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, sastanak je održan putem video konferencije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

imagedetailvelikeslike.jpg

imagedetailvelikeslike1.jpg