Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

01.07.2019.

Dana 27. i 28.06.2019. godine je u Lukavcu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika i zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju je analiziran rad Sudske policije Federacije BiH za protekli period tekuće godine, sa akcentom na operativne aktivnosti, analizu upotrebe sredstava prinude, kao i analizu izvršenih kontrolno – nadzornih djelatnosti.

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je nakon izvršene analize ukazao da se sveukupan rad i radni rezultati Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u proteklom periodu ove godine mogu ocijeniti visokom ocjenom, što je posebno značajno imajući u vidu obim i složenost poslova, odgovornosti i činjenicu da sudska policija svoje poslove izvršava sa nedovoljnim personalnim i materijalno tehničkih kapacitetima.

Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH je tokom izlaganja ukazao na najbitnije detalje implementacije Plana i programa rada Sudske policije Federacije BiH za 2019. godinu, kojom prilikom je posebno naglasio na potrebu pojačanog angažmana kako rukovodnih službenika, tako svih drugih službenika sudske policije kako bi se unaprijedila organizacija i rezultati rada Sudske policije Federacije BiH, a sve u cilju izvršenja operativnih aktivnosti, odnosno naredbi sudova i tužilaštava, stvaranja potrebnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija, te održavanja potrebnog nivoa radne discipline u organizacionim jedinicama.

Također, tokom tematskog dijela stručnog kolegija prisutni su razmatrali prijedloge podzakonskih akata čije donošenje je predviđeno u narednom periodu, i to prijedlogu Etičkog kodeksa ponašanja službenika sudske policije, Pravilnika o ocjenjivanju službenika sudske policije i Pravilnika o nagradama u Sudskoj policiji Federacije BiH.

Tokom diskusije o prijedlogu Pravilnika o nagradama u Sudskoj policiji Federacije BiH prisutni na sastanku su donijeli zaključak da se kao relevantan datum za obilježavanje Dana Sudske policije Federacije BiH koristi 10. oktobar, tj. datum kada je Zakon o sudskoj policiji objavljen u Službenim novinama Federacije BiH. Također, a imajući u vidu da je 2019. godine punih 20 godina od početka rada prvih organizacionih jedinica i službenika sudske policije u istom povodu će se po prvi puta planirati organiziranje svečanosti u povodu obilježavanja Dana Sudske policije.

Na kraju, usaglašena je potreba za programiranjem i planiranjem aktivnosti koje će za cilj imati jačanje kapaciteta sudske policije sa posebnim akcentom na personalno i materijalno tehničko jačanje, a koji će rezultirati povećanjem efikasnosti u radu i stvaranjem adekvatnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Ostale fotografije

 

 

 

Pripadnica Civilne Garde Španije posjetila Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine

27.05.2019.

 

Dana 27.05.2019. godine g. Adriana M. Toston Diez, kapetan u Civilnoj Gardi Španije, pri Kriminalističko obavještajnoj jedinici za međunarodne poslove posjetila je Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine.

Imenovana je u sjedištu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu primljena od strane g. Dženada Groše, glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, a istom sastanku je prisustvovao i g. Mirza Biber, inspektor za profesionalne standarde Sudske policije Federacije BiH.

G. Diez je tokom sastanka upoznata sa nadležnostima i aktuelnostima u radu Sudske policije Federacije BiH, a pored toga govorilo se i o mogućim modalitetima buduće saradnje Civilne Garde Španije i Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim akcentom na saradnju u vidu organiziranja edukacija za službenike sudske policije na temu sigurnosti i zaštite zgrada pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija.

Također, prisutni na sastanku su se usaglasili da je modele saradnje u narednom periodu moguće implemetirati putem IPA Fondova Europske unije ili TAIEX Projekata, a što će od strane glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH biti inicirano prema Radnoj grupi VSTV-a BiH za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini i drugim relevantnim tijelima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan sastanak sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo

17.04.2019.

 

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g-din Milorad Novković i glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g-din Dženad Grošo su u okvirima službene posjete koja je dana 17.04.2019. godine organizirana u pravosudnim institucijama i Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, održali poseban radni sastanak sa v.d. predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu g-dinom Vladimirom Špoljarićem, predsjednicom Općinskog suda u Sarajevu g-đom Janjom Jovanović, v.d. glavnog tužitelja g-đom Anikom Kešelj, te zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku se razgovaralo o uslovima rada, organizacijskim problemima i izazovima u radu Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo,  a sve sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada, te podizanja saradnje rukovodilaca pravosudnih institucija i sudske policije na viši nivo.

Prisutni na sastanku su nakon razmijenjenih informacija i mišljenja zaključili da uspješna saradnja predstavlja kontinuirani zadatak svih nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji BiH i Sudske policije Federacije BiH, te da je od strane svih relevantnih subjekata potrebno raditi na povećanju stepena saradnje, kao i jačanju personalnih i materijalno tehničkih kapaciteta koji su jedan od najvećih problema sa kojima se u svom radu susreće Sudska policija Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

27.03.2019.

Dana 26.03.2019. godine je u Sarajevu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju je analiziran rad Sudske policije Federacije BiH za proteklu 2018. godinu, sa akcentom na operativne aktivnosti, analizu upotrebe sredstava prinude, kao i analizu godišnjeg ocjenjivanja službenika sudske policije za 2018. godinu.

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je nakon izvršene analize ukazao da se sveukupan rad i radni rezultati Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini i proteklom periodu ove godine mogu ocijeniti izuzetno visokom ocjenom, što je posebno značajno imajući u vidu obim i složenost poslova, odgovornosti i činjenicu da sudska policija svoje poslove izvršava sa nedovoljnim personalnim i materijalno tehničkih kapacitetima.

Tokom izlaganja, a sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada Sudske policije Federacije BiH, posebno je ukazano na potrebu daljnjeg pojačanog angažmana kako rukovodnih, tako i svih drugih službenika sudske policije na poslovima vezanim za izvršenje operativnih aktivnosti, odnosno naredbi sudova i tužilaštava, te stvaranja potrebnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija.

Također, tokom izlaganja i diskusije je usaglašena potreba za programiranjem i planiranjem aktivnosti koje će za cilj imati jačanje kapaciteta sudske policije sa posebnim akcentom na personalno i materijalno tehničko jačanje, a koji će rezultirati povećanjem efikasnosti u radu i stvaranjem adekvatnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan sastanak sa predsjednicima općinskih sudova u Kalesiji i Lukavcu

18.03.2019.

 

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g-din Milorad Novković i glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g-din Dženad Grošo su u okvirima službene posjete koja je u dane 14. i 15.03.2019. godine organizirana u pravosudnim institucijama i sudskoj policiji u Tuzlanskom kantonu, pored ostalog održali poseban radni sastanak sa predsjednicom Općinskog suda u Kalesiji g-đom Draženom Pejanović i predsjednikom Općinskog suda u Lukavcu g-dinom Halilović Enesom, te zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika Odjeljenja sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu.

Na sastanku se razgovaralo o uslovima rada, organizacijskim problemima i izazovima u radu Općinskog suda u Kalesiji, Općinskog suda u Lukavcu i unutrašnjih organizacionih jedinica sudske policije u Tuzlanskom kantonu, a sve sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada, te podizanja saradnje rukovodilaca pravosudnih institucija i sudske policije na viši nivo.

Prisutni na sastanku su nakon razmijenjenih informacija i mišljenja zaključili da uspješna saradnja predstavlja kontinuirani zadatak svih nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji BiH i Sudske policije Federacije BiH, te da je od strane svih relevantnih subjekata potrebno raditi na povećanju stepena saradnje, kao i jačanju personalnih i materijalno tehničkih kapaciteta koji su jedan od najvećih problema sa kojima se u svom radu susreće Sudska policija Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Promovisana XIV generacija polaznika obuke za sudskog policajca

28.02.2019.

 

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu danas je upriličena promocija XIV generacije polaznika obuke za sudskog policajca.

Promociji i dodjeli uvjerenja o uspješno završenom prvom dijelu obuke za čin „sudski policajac“, pored 24 polaznika obuke, prisustvovali su predstavnici pravosudnih institucija u BiH, međunarodnih organizacija, policijskih agencija i druge zvanice, kao i menadžment Policijske akademije i Sudske policije Federacije BiH, te veliki broj rodbine i prijatelja polaznika obuke.

Obzirom na nedostatak personalnih kapaciteta u svim organizacionim jedinicama Sudske policije Federacije BiH u odnosu na nadležnosti i obim poslova i zadataka, 24 novoprimljena službenika sudske policije će nakon rasporeda u osnovne organizacione jedinice dati značajan doprinos u operativnosti i efikasnosti rada Sudske policije Federacije BiH.

Nakon pozdravnog obraćanja najboljeg polaznika obuke, prisutnim se obratio predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g. Milorad Novković koji je  u svom obraćanju naglasio koliki značaj u radu pravosuđa ima sudska policija koja je garant sigurnosti i operativnosti pravosuđa u Federaciji BiH, odnosno garant onima koji građanima garantuju vladavinu prava i pravnu sigurnost. Kao osoba koja je u smislu odredbi Ustava Federacije BiH odgovorna za upravljanje Sudskom policijom Federacije BiH, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je ukazao na stalnu potrebu jačanja personalnih i materijalno tehničkih kapaciteta sudske policije.

Promociji su pored ostalih zvanica prisutvovali i predstavnici ICITAP Programa za BiH pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH koji je u periodu od 2010. godine do danas implementirao više projekata putem kojih je Sudskoj policiji Federacije BiH pružena značajna pomoć u obuci i opremanju. Obzirom na isto prisutnim se obratio i g. Laddie Hancock, direktor ICITAP programa za BiH koji je izrazio svoje zadovoljstvo u pogledu saradnje sa menadžmentom Sudske policije Federacije BiH te ukazao da novoprimljene službenike sudske policije očekuje častan i težak posao, kao i da će ICITAP Program za BiH u skladu sa svojim procedurama i nadalje biti partner Sudske policije Federacije BiH, kako bi ista bilježila još bolje rezultate rada.

Također, prisutnima se obratio i g. Drahoslav Štefanek – šef Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini koji je posebno ukazao na značaj sudske policije u sistemu pravosuđa, uz napomenu da će uskoro i promovirani sudski policajci biti odgovorni za humano postupanje sa licima lišenim slobode. Uspješna saradnja Ureda Vijeća Evrope u BiH i Sudske policije Federacije BiH u posljednje dvije godine putem Zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey“ koji se u Bosni i Hercegovini provodi pod nazivom „Jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih osoba“ je rezultirala nizom obuka koje za cilj imaju osposobljavanje službenika sudske policije znanjima koja će im u njihovom radu pomoći da u odnosu na lica lišena slobode postupaju u okvirima međunarodnih standarda, te se očekuje nastavak uspješne saradnje na ovom i drugim projektima Vijeća Evrope u BiH.

Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g. Dženad Grošo je u svom obraćanju čestitao polaznicima obuke na uspješno završenom dijelu obuke za čin „sudski policajac“, napomenuvši da ih očekuje obavljanje časnog ali izuzetno teškog i odgovornog posla. Posebno je ukazao da službenici sudske policije u svom svakodnevnom radu postupaju sa onima ili u odnosu na one za koje se, uvažavajući presumpciju nevinosti, u društvu kaže da su „sa druge strane zakona“ i koji su često spremni na sve pa čak i na to da ugroze živote policajaca ili onih koje oni štite, te očekuje da će novoprimljeni policajci svoj rad zasnivati na načelima zakonitosti, efikasnosti i profesionalnosti, što će zasigurno biti od koristi kako za njih same, tako i za sudsku policiju i pravosudne institucije.

Nakon glavnog zapovjednika, prisutnim se obratio g-din Nusret Beširević –v.d. direktor Policijske akadmeije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji je prezentirao rezultate postignute na tromjesečnoj obuci novoprimljenih službenika sudske policije radi rasporeda u čin sudski policajac, te dobru saradnju koju su tokom ove obuke, ali i kroz druge oblike obuke, ostvarili Policijska akademija FMUP-a i Sudska policija Federacije BiH.

Na kraju promocije, glavni zapovjednik je u znak zahvalnosti za dobru i uspješnu saradnju direktoru Policijske akademije uručio Zahvalnicu Sudske policije Federacije BiH, a ceremonija promocije je završena dodjelom certifikata svršenim polaznicima obuke.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh