Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

09.02.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KANTONALNO TUŽILAŠTVO
KANTONA SARAJEVO
Broj: A-17/19-IV
Sarajevo, 09.02.2019. godine

           Na  osnovu člana 30.  Zakona o Kantonalnom  tužilaštvu  Kantona  Sarajevo ( “Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 20/02, 22/02 i 30/08 ), čl. 20., 23. i 30. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Sl. novine Federacije BiH”, br. 49/05 ), čl. 50. tač. 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji  Kantonalnog  tužilaštva Kantona Sarajevo , br. A-20/16 od 06.01.2016. godine, te Odluke broj: A-17/189-IV od 05.02.2019. godine, Glavna kantonlana tužiteljica, r a s p i s u j e :


                                                 JAVNI   OGLAS
                         za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme


I   Naziv i pozicija radnog mjesta

Viši referent –asistent tužioca - daktilograf..................1 ( jedan ) izvršilac


II  Opis poslova

- Radi sa tužiocima i državnim službenicima i osigurava pravilno upravljanje  predmetima na dnevnoj osnovi, obavlja poslove vođenja zapisnika u zgradi Tužilaštva i van nje, radi na izradi svih pismena po diktatu, kao i prepisivanju,  
- Kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, te obavlja i druge daktilografske poslove,
- Formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva,
- Registrovanje svih podnesaka primljenih u toku saslušanja,
- Upravlja sistemom audio vizuelnog snimanja u prostorijama tužilaštva
- Vrši prepis - sačinjava transkript audio vizuelnog snimka
- Registrovanje svih radnji po naredbi tužioca,
- Obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjavanju materijala, te vrši formalnu kontrolu provedenih radnji u TCMS, u svakom predmetu prije upućivanja spisa prema otpremi,
- Dežura po sačinjenom rasporedu dežura od strane Šefa službe,
- Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim Pravilnikom o TCMS, a posebno da;
- Svakodnevno vrši ulaganje svih podnesaka i dostavnica u predmete koji se nalaze u kancelariji tužioca
- Stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološkiu na police koje se nalaze u kancelariji tužioca
- Vrši pripremu predmeta koji se dostavljaju na otpremu
- Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, tužioca, Sekretara tužilaštva i Šefa službe,

 

 

Uslovi:

SSS, IV stepen škole društvenog smjera (upravna, birotehnička, gimnazija ili ekonomska), najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje daktilografije (minimum 220 otkucaja) i poznavanje rada na račnaru.


III   Uz prijavu na Javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- diploma/svjedočanstvo o završenom stepenu školske spreme,
- Potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene SSS ( ne dostavljati  kopiju radne knjižice kao dokaz ),
- dokaz o poznavanju rada na računaru,
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika sa porodiljskog odsustva.

Napomena:
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove oglasa obavit će se pismeno i usmeno testiranje.

Izabrani kandidati bit će obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak prije stupanja u radni odnos; a sve navedene dokumente iz tačke III oglasa, dužnost je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:
 

KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
ul. Radićeva br. 6.
71000 SARAJEVO
  Sa naznakom „ Prijava na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme  –   ne otvaraj -  ( OTVARA KOMISIJA )”

                          KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh