Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (do mjeseca februara 2019. godine)

12.07.2018.

Broj: A- 355/18-II
Sarajevo, 11.07.2018. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 20/02, 22/02 i 30/08), člana 2. Internog financijskog memoranduma o razumijevanju o zajedničkim aktivnostima u cilju realizacije odredbi Grant sporazuma „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, te na osnovu saglasnosti Ministarstva financija i trezora o promjeni strukture stručnog osoblja angažovanog u okviru projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH- IPA 2013“, broj: 08-02-2-5998-2/18 od 18.06.2018. godine, Glavna kantonalna tužiteljica, objavljuje:

                                       JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (do mjeseca februara 2019. godine)

I/ Naziv i pozicija radnog mjesta

1. Stručni savjetnik - pomoćnik tužioca ................... 1 (jedan) izvršilac

II/ Opis poslova:
- Pomaže zamjenicima glavnog tužioca i tužiocima odjela u radu tužilačkih odjela;
- Postupa u ime i na osnovu zahtjeva Zamjenika glavnog tužioca i tužioca odjela, pa preduzima potrebne radnje iz okvira svojih nadležnosti;
- Pruža stručnu pomoć tužiocima u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je potrebno;
- Svoje stručne nalaze daje u pisanoj formi,
- Samoinicijativno daje svoja mišljenja u svim krivičnim predmetima gdje nadje da je potrebno;
- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija kako bi mogao dati svoje stručno mišljenje u tužilačkom radu;
- Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca Zamjenica glavnog tužioca i tužioca;
- Obavlja sve poslove i radnje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe iu svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni kantonalni tužilac, Zamjenik glavnog kantonalnog tužioca, Šef odjeljenja ili Kantonalni tužilac;
- Poučava i prati propise iz oblasti za koju daje svoja mišljenja i vodi računa  o primjeni istih u tužilačkom radu;
- Kao korisnik sistema TCMS-a obavezan je da postupa prema pravilima  propisanim u Pravilniku TCMS,
- Aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu

III/ Opći uslovi koje kandidat mora ispunjavati ( pozicija 1)
- Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- Da je stariji od 18 godina,
- Da ima univerzitetsku diplomu,
- Da ima opću zdravstvenu sposobnost,
- Da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
- Da nije obuhvaćen odredbom Člana IV stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

     IV/ Posebni uslovi za obavljanje poslova
- VSS/VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova pravne struke
- Položen pravosudni ispit
- Poznavanje rada na računaru
- Tri godine radnog iskustva u struci

     V/ Za dokazivanje činjenica iz tačke III I IV, kandidat treba priložiti u originalu ili                ovjerenoj fotokopiji, ne starija od 6 (šest) mjeseci:
- Izvod iz matične knjige rođenih ili fco. lične karte,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izjava da nije obuhvaćen članom IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava u nadležnoj općini),
- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, izabrani kandidat dostavit će po završetku  oglasne procedure,
- Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je diploma stečena u nekoj državi nastaloj  raspadom SRFJ nakon 06.04.1992. godine),
- Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene VSS,
- Dokaz o položenom pravosudnom ispitu
- Dokaz o poznavanju rada na računaru,
- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti- ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavit će po završetku oglasne procedure

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (do mjeseca februara 2019. godine) i isti se može raskinuti u slučaju  nedostatka finansijskih sredstava predviđenih Projektom.

U radni odnos  ne može biti primljena osoba koja je u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa otpuštena iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini.

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati čije prijave budu potpune, uredne i blagovremene i koji budu ispunjavali uslove propisane ovim konkursom, naknadno će biti obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog i usmenog djela testa.

Prijave, uz CV sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:

KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Ul. Radićeva broj 6
71000 SARAJEVO
Sa naznakom „ Za javni oglas- prijem u radni odnos. NE OTVARAJ“
KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh