Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (do mjeseca februara 2019. godine)

10.04.2018.

Broj: A – 355/18
Sarajevo, 09.04.2018. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/02 i 30/08) i Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnog zločina i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Glavna kantonalna tužiteljica, objavljuje;

                                      J A V N I   O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (do mjeseca februara 2019. godine)

I/ Naziv i pozicija radnog mjesta

1. Stručni savjetnik- pomoćnik tužioca............................................................2 ( dva) izvršioca
2. Stručni savjetnik- istražitelj, dipl. kriminalista……………………………………….1 ( jedan ) izvršilac

II/ Opis poslova:

Za poziciju broj 1:

- Pomaže Zamjenicima glavnog tužioca i tužiocima odjela u radu tužilačkih odjela,
- Postupa u ime i na osnovu zahtjeva Zamjenika glavnog tužioca i tužioca odjela, pa preduzima potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti,
- Pruža stručnu pomoć tužiocima  u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je potrebno,
- Svoje stručne nalaze daje u pisanoj formi,
- Samoinicijativno  daje svoja mišljenja u svim krivičnim predmetima gdje nadje da je potrebno,
- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija kako bi mogao dati svoje stručno mišljenje u   tužilačkom radu,
- Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužioca, Zamjenika glavnog tužioca i tužioca,
- Obavlja sve poslove i radnje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni kantonalni tužilac, Zamjenik glavnog kantonalnog tužioca, Šef odjeljenja ili Kantonalni tužilac,
- Poučava i prati propise iz oblasti za koju daje svoja mišljenja i vodi računa o       primjeni istih u  tužilačkom radu,
- Kao korisnik sistema TCMS-a, obavezan je da postupa prema prvilima propisanim u  Pravilniku TCMS,
- Aktivno i pod nazorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu.

Za poziciju broj 2:
- Pomaže Zamjenicima tužioca i tužiocima u radu, te postupa u ime i na osnovu zahtjeva i uputa tužilaca kod kojih je raspoređen.
- Obavlja odgovarajuće analize i analitike, te druge poslove u okviru svoje struke pod nadzorom i u skladu sa uputstvima koje dobije od Zamjenika glavnog tužioca, Šefa odjela i tužioca,
- Postupa u ime i na osnovu zahtjeva tužioca odjela,
- Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužioca u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je to potrebno,
- Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi,
- Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija kako bi mogao dati svoje stručno mišljenje,
- Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu,
- U prisustvu tužioca ili stručnog savjetnika-dipl. pravnika, aktivno učestvuje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni kantonalni tužilac, Zamjenik glavnog kantonalnog tužioca, Šef odjeljenja ili tužilac, 
- Obavlja i druge  poslove po nalogu i uputama Glavnog tužioca, Zamjenika glavnog tužioca,  Šefova Odsjeka  i tužilaca,
- Po potrebi izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge analitičke materijale, te dostavlja u pismenoj formi  procjenu stanja i potreba sa prijedlogom mjera i radnji,
- Kao korisnik sistema TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim  u Pravilniku TCMS-a.

III/ Opći uslovi koje kandidat mora ispunjavati ( pozicije broj 1. i 2. ):

- Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- Da je stariji od 18 godina,
- Da ima univerzitetsku diplomu,
- Da ima opću zdravstvenu sposobnost,
- Da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
- Da nije obuhvaćen odredbom Člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV/ Posebni uslovi za obavljanje poslova:

Za poziciju broj 1:
- VSS,VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje  stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa  najmanje 240 ECTS  bodova –pravne struke
- Položen pravosudni ispit
- Poznavanje rada na računaru
- Tri godine radnog iskustva u struci

Za poziciju broj 2:
- VSS, VII stepen, Fakultet kriminalističkih nauka  ili visoko obrazovanje  stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa  najmanje 240 ECTS  bodova
- 3 (tri) godine radnog iskustva u struci
- Položen stručni ispit
- Poznavanje rada na računaru

V/ Za dokazivanje činjenica iz tačke III i IV, kandidat treba priložiti u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ne starija od 6 (šest) mjeseci:

- Izvod iz matične knjige rođenih ili fco. lične karte,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izjava da nije obuhvaćen članom IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava u nadležnoj općini),
- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, izabrani kandidat dostavit će po završetku oglasne procedure,
- Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
- Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene VSS,
- Dokaz o položenom pravosudnom ispitu ( za poziciju broj 1 ),
- Dokaz o položenom stručnom ispitu ( za poziciju broj 2 ),
- Dokaz o poznavanju rada na računaru,
- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavit će po završetku oglasne procedure.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme ( do mjeseca februara 2019. godine ) i isti se može raskinuti u slučaju nedostatka finansijskih sredstava predviđenih Projektom.

U radni odnos ne može biti primljena osoba koja je u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa otpuštena iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini.

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati čije prijave budu potpune, uredne i blagovremene i koji budu ispunjavali uslove propisane ovim konkursom, naknadno će biti obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog i usmenog dijela testa.

Prijave, uz CV sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa mogu se dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:


KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Ul. Radićeva br. 6
71000 SARAJEVO
Sa naznakom: „Za javni oglas – prijem u radni odnos – NE OTVARAJ"

                             KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh